VN287 CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

  • HỒNG ĐỨC
  • VN287 HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
  • Còn hàng
  • VN287 CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI
450.000 VND

Vieät Nam ñang töøng böôùc tieán tôùi hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi. Ñeå baét kòp vôùi tieán trình naøy thì chuùng ta phaûi lieân tuïc coù nhöõng caûi caùch nhaèm laøm phuø hôïp vaø thích nghi vôùi ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh cuûa neàn kinh teá theá giôùi. Trong ñoù vieäc thöïc hieän caûi caùch veà thueá laø moät vaán ñeà heát söùc quan troïng, nhaèm laøm taêng söùc caïnh tranh treân caùc lónh vöïc veà thöông maïi maäu dòch, nguoàn voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi. 

Thueá ra ñôøi vaø phaùt trieån gaén lieàn vôùi söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc vaø laø moät ñoøi hoûi khaùch quan ñoái vôùi söï toàn taïi cuûa Nhaø nöôùc. Do vaäy, thueá laø coâng cuï quan troïng duøng ñeå taïo nguoàn thu cho ngaân saùch, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi. Nhöõng naêm gaàn ñaây Nhaø nöôùc ta ñaõ vaø ñang thöïc hieän chieán löôïc caûi caùch thueá, nhieàu saéc thueá ñöôïc söûa ñoåi boå sung nhö: thueá giaù trò gia taêng, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, thueá thu nhaäp caù nhaân… Beân caïnh ñoù, ngoaøi vieäc ban haønh caùc chính saùch thueá môùi, Boä Taøi chính cuõng ñaõ caäp nhaät nhöõng vaên baûn höôùng daãn chi tieát cho töøng loaïi thueá, höôùng daãn caùc nghieäp vuï keá toaùn lieân quan ñeán caùc khoaûn thueá.

Tuy nhieân, do coù raát nhieàu vaên baûn ñaõ ñöôïc chænh söûa, boå sung neân ít nhieàu ñaõ gaây khoù khaên cho ngöôøi caàn tìm hieåu. Ñeå giaûi quyeát phaàn naøo söï khoù khaên ñoù, ban bieân taäp ñaõ taäp hôïp laïi caùc vaên baûn vaø hôïp nhaát laïi thaønh moät heä thoáng xuyeân suoát giuùp ngöôøi ñoïc deã daøng caäp nhaät nhöõng noäi dung môùi ñang coù hieäu löïc ñeå thöïc hieän. Trung taâm Giôùi thieäu saùch Thaønh Phaùt phoái hôïp cuøng vôùi Nhaø Xuaát Baûn Hồng Đức

xin giôùi thieäu quyeån saùch:

HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH SAÙCH THUEÁ

AÙp duïng trong caùc loaïi hình doanh nghieäp

Noäi dung quyeån saùch goàm coù caùc phaàn nhö sau:

Phaàn thöù nhaát. Toång hôïp nhöõng höôùng daãn veà quaûn lyù thueá;

Phaàn thöù hai. Toång hôïp nhöõng chính saùch veà Thueá giaù trò gia taêng;

Phaàn thöù ba. Toång hôïp nhöõng chính saùch veà Thueá thu nhaäp doanh nghieäp;

Phaàn thöù tö.  Toång hôïp nhöõng chính saùch veà Thueá thu nhaäp caù nhaân.

Trong quaù trình bieân taäp, chuùng toâi khoâng traùnh khoûi nhöõng sô soùt nhaát ñònh, Nhaø xuaát baûn mong muoán nhaän ñöôïc nhöõng goùp yù töø baïn ñoïc ñeå cuoán saùch ñöôïc hoaøn thieän trong nhöõng laàn taùi baûn sau.

Traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc!

BAN BIEÂN TAÄP

 

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt