NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  • TÀI CHÍNH
  • PL8
  • Còn hàng
  • NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
395.000 VND

Ngày 25/01/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTC quy định chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021. Mục đích của chuẩn mực nhằm đưa ra một khung quy định để thực hiện và thúc đẩy hoạt động kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị gia tăng cho đơn vị, thiết lập cơ sở để đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ và khích lệ các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của đơn vị.

Việc tuân thủ chuẩn mực là thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của người làm công tác kiểm toán nội bộ và của hoạt động kiểm toán nội bộ.…  Nhằm giúp kế toán nắm được những nguyên tắc bắt buộc về thực hành chuyên môn và về đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ ở cấp độ cá nhân và đơn vị. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:  

NGHIỆP VỤ DÀNH CHO KẾ TOÁN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHUẨN MỰC, NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ QUY CHẾ

KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm các nội dung sau:

Phần thứ nhất. CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC DOANH NGHIỆP;

Phần thứ hai. CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ;

Phần thứ ba. QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC DOANH NGHIỆP;

Phần thứ tư.  PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH;

Phần thứ năm. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt