VN266. NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

  • HỒNG ĐỨC
  • VN. 266
  • Còn hàng
  • VN266. NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO
395.000 VND

Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laø hai quaàn ñaûo naèm giöõa Bieån Ñoâng coù vai troø quan troïng ñoái vôùi Vieät Nam caû veà ñòa lyù, chieán löôïc, an ninh, giao thoâng haøng haûi vaø kinh teá... Töø bao ñôøi nay, hai quaàn ñaûo naøy ñaõ trôû thaønh nhöõng ñòa danh thieâng lieâng vaø thaân thieát cuûa moãi ngöôøi Vieät Nam duø ôû nôi ñòa ñaàu Luõng Cuù, Haø Giang hay taän Ñaát Muõi, Caø Mau, cuõng nhö nhöõng ngöôøi con nöôùc Vieät ñang sinh soáng ôû khaép nôi treân theá giôùi. Vieäc tuyeân truyeàn cô sôû phaùp lyù veà chuû quyeàn hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa laø traùch nhieäm cuûa caû heä thoáng chính trò nhaèm khaúng ñònh vieäc thöïc hieän chuû quyeàn, quyeàn chuû quyeàn vaø quyeàn taøi phaùn quoác gia cuûa Vieät Nam veà hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. Vôùi yù nghóa ñoù, Trung Taâm Saùch Phaùp Luaät Vieät Nam phoái hôïp cuøng vôùi Nhaø xuaát baûn Hoàng Ñöùc toå chöùc bieân soaïn ñeå giôùi thieäu cuoán saùch:

“NHÖÕNG BAÈNG CHÖÙNG LÒCH SÖÛ VAØ CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ

VEÀ CHUÛ QUYEÀN CUÛA VIEÄT NAM TREÂN HAI QUAÀN ÑAÛO

HOAØNG SA VAØ TRÖÔØNG SA”

Noäi dung cuoán saùch bao goàm caùc phaàn nhö sau:

Phaàn thöù nhaát. Chuû quyeàn Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cuûa Vieät Nam qua caùc thôøi kyø;

Phaàn thöù hai. Nhöõng chöùng cöù lòch söû khaúng ñònh chuû quyeàn Vieät Nam taïi Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa;

Phaàn thöù ba. Cô sôû phaùp lyù vöõng chaéc xaùc ñònh caùc vuøng bieån vaø theàm luïc ñòa laø cuûa Vieät Nam;

Phaàn thöù tö. Nhöõng quy ñònh vaø möùc xöû phaït caùc haønh vi vi phaïm treân caùc vuøng bieån, ñaûo vaø theàm luïc ñòa cuûa nöôùc Vieät Nam;

Phaàn thöù naêm. An ninh quoác gia vaø bieän phaùp vaän ñoäng quaàn chuùng baûo veä toå quoác;

Phaàn thöù saùu. Quan ñieåm, laäp tröôøng cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc veà giaûi quyeát tranh chaáp treân bieån ñoâng;

Phaàn thöù baûy. Dö luaän theá giôùi phaûn ñoái “ñöôøng löôõi boø” cuûa Trung Quoác vaø uûng hoä Vieät Nam ñaáu tranh giaønh chuû quyeàn.

Cuoán saùch cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích cho vieäc tìm hieåu cô sôû phaùp lyù, quaù trình thöïc hieän chuû quyeàn cuûa Vieät Nam qua caùc thôøi kyø ñoái vôùi hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa.

Vôùi nhöõng baèng chöùng lòch söû chaân thöïc vaø soáng ñoäng, khoâng theå choái caõi, thoâng qua vieäc xuaát baûn cuoán saùch naøy, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc xuaát baûn muoán göûi thoâng ñieäp tôùi taát caû ngöôøi daân Vieät Nam vaø ñaëc bieät laø theá heä treû coù traùch nhieäm baûo veä chuû quyeàn thieâng lieâng cuûa toå quoác vaø yù thöùc vöôn ra bieån, laøm giaøu töø bieån trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät Nam

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt