SN.13 CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2018

  • SN. 13 CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2018
  • Còn hàng
  • SN.13 CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG 2018
350.000 VND

hế độ tiền lương, việc tăng lương tổi thiểu vùng, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm là những vấn đề được Đảng và nhà nước, nhân dân đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Việc cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, ... sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế. Thời gia qua, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và xã h