VN 285 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHỦ TỊCH MẶT TRẬN

  • HỒNG ĐỨC
  • VN285
  • Còn hàng
  • VN 285 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHỦ TỊCH MẶT TRẬN
350.000 VND


 

Ngaøy 20/9/2019, Chuû tòch UÛy ban Trung Öông Maët traän Toå quoác Vieät Nam Traàn Thanh Maãn ñaõ kyù Nghò quyeát soá 01/NQ-MTTW-UB, Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác Maët traän Toå quoác Vieät Nam laàn thöù IX, nhieäm kyø 2019-2024. Qua ñoù, muïc tieâu chöông trình haønh ñoäng Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác Maët traän Toå quoác Vieät Nam laàn thöù IX, nhieäm kyø 2019 – 2024 laø: Tieáp tuïc ñoåi môùi maïnh meõ noäi dung vaø phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa Maët traän Toå quoác Vieät Nam; taêng cöôøng cuûng coá lieân minh chính trò, xaây döïng vaø cuûng coá vöõng chaéc khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc; ñaïi dieän, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa Nhaân daân; thöïc hieän daân chuû, giaùm saùt vaø phaûn bieän xaõ hoäi, ñaáu tranh phoøng, choáng tham nhuõng, laõng phí, thöïc haønh tieát kieäm, tham gia xaây döïng Ñaûng, chính quyeàn trong saïch, vöõng maïnh; taêng cöôøng ñoàng thuaän xaõ hoäi, thuùc ñaåy tinh thaàn thi ñua saùng taïo, phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, ñaåy maïnh söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá, giöõ vöõng hoøa bình, baûo veä vöõng chaéc Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa, vì daân giaøu, nöôùc maïnh, daân chuû, coâng baèng, vaên minh.

Nhaèm giuùp cho ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc Maët traän cô sôû naâng cao nghieäp vuï coâng taùc maët traän, ñoàng thôøi, ñònh höôùng nhöõng giaûi phaùp cô baûn veà coâng taùc maët traän trong thôøi gian tôùi, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu, nhieäm vuï trong tình hình môùi. Trung taâm Giôùi thieäu saùch Thaønh Phaùt phoái hôïp cuøng vôùi Nhaø xuaát baûn Hoàng Ñöùc xuaát baûn cuoán saùch:

HÖÔÙNG DAÃN NGHIEÄP VUÏ COÂNG TAÙC

VAØ CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHÍNH SAÙCH MÔÙI DAØNH RIEÂNG CHO

TRÖÔÛNG BAN COÂNG TAÙC MAËT TRAÄN CAÙC CAÁP

Cuoán saùch bao goàm nhöõng noäi dung nhö sau:

Phaàn thöù nhaát. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM;

Phaàn thöù hai. NHIEÄM VUÏ, NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC, HOAÏT ÑOÄNG VAØ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM;

Phaàn thöù ba. NGHIEÄP VUÏ COÂNG TAÙC MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC VAØ ÑOAØN THEÅ NHAÂN DAÂN ÔÛ CÔ SÔÛ;

Phaàn thöù tö. KYÕ NAÊNG TUYEÂN TRUYEÀN, THUYEÁT PHUÏC, ÑOÁI THOAÏI VÔÙI NHAÂN DAÂN;

Phaàn thöù naêm. HÖÔÙNG DAÃN CAÙC THUÛ TUÏC HOAÏT ÑOÄNG TÍN NGÖÔÕNG TOÂN GIAÙO CAÁP XAÕ       ;

Phaàn thöù saùu. HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ DAØNH CHO MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM;

Phaàn thöù baûy. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN GIAÙM SAÙT, VAØ PHAÛN BIEÄN XAÕ HOÄI;

Phaàn thöù taùm. HÖÔÙNG DAÃN TIEÁP COÂNG DAÂN, XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI, TOÁ CAÙO, KIEÁN NGHÒ, PHAÛN AÙNH CUÛA COÂNG DAÂN;

Phaàn thöù chín. HÖÔÙNG DAÃN CAÙC NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM TRONG GIAI ÑOAÏN MÔÙI;

Phaàn thöù  möôøi. THEÅ THÖÙC VAØ KYÕ THUAÄT TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN TRONG HEÄ THOÁNG UÛY BAN MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC VIEÄT NAM;

Phaàn thöù möôøi moät. CHEÁ ÑOÄ TIEÀN LÖÔNG, PHUÏ CAÁP ÑOÁI VÔÙI CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC, VIEÂN CHÖÙC CÔ QUAN ÑAÛNG, MAËT TRAÄN VAØ CAÙC ÑOAØN THEÅ;

Phaàn thöù möôøi hai. TUYEÅN TAÄP CAÙC BAØI DIEÃN VAÊN,  PHAÙT BIEÅU TRONG ÑAÏI HOÄI, HOÄI NGHÒ, HOÄI THAÛO, GIAO LÖU VAÊN HOÙA.


Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt