VN 286 LUAT DOANH NGHIEP

  • HỒNG ĐỨC
  • VN286
  • Còn hàng
  • VN 286 LUAT DOANH NGHIEP
450.000 VND

Heä thoáng phaùp luaät trong doanh nghieäp ngaøy caøng hoaøn thieän vaø laø cô sôû phaùp lyù beàn vöõng ñeå caùc doanh nghieäp trong quaù trình hoaït ñoäng phaûi luoân luoân thöïc hieän ñuùng nhö quy ñònh veà ñieàu haønh, quaûn lyù doanh nghieäp; goùp voán, ñaàu tö, chuyeån nhöôïng voán; quaûn lyù vaø  söû duïng hoùa ñôn ñieän töû; kieåm tra, thanh tra caùc hoaït ñoäng trong doanh nghieäp …

Ngoaøi ra, vôùi tinh thaàn Chính phuû ñoàng haønh cuøng doanh nghieäp, vöøa qua Chính phuû ñaõ coù raát nhieàu chính saùch hoã trôï cho doanh nghieäp, ñaëc bieät laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa nhö hoã trôï tieáp caän tín duïng; hoã trôï thueá, keá toaùn; hoã trôï maët baèng saûn xuaát; hoã trôï coâng ngheä; hoã trôï cô sôû öôm taïo, cô sôû kyõ thuaät, khu laøm vieäc chung; hoã trôï môû roäng thò tröôøng; hoã trôï thoâng tin, tö vaán vaø phaùp lyù; hoã trôï phaùt trieån nguoàn nhaân löïc…

Ñeå giuùp baïn ñoïc naém vöõng caùc nghieäp vuï vaø caùc chính saùch theo ñuùng quy ñònh, ban bieân taäp ñaõ taäp hôïp, hoaøn thieän caùc noäi dung môùi ñaùp öùng ñöôïc muïc ñích tra cöùu trong quaù trình laøm vieäc taïi caùc cô quan, doanh nghieäp. Trung taâm giôùi thieäu saùch Thaønh Phaùt phoái hôïp cuøng vôùi Nhaø Xuaát baûn Hoàng Ñöùc cho xuaát baûn cuoán saùch:

CAÅM NANG COÂNG TAÙC DAØNH CHO GIAÙM ÑOÁC

LUAÄT DOANH NGHIEÄP VAØ NHÖÕNG QUY ÑÒNH PHAÙP LYÙ MÔÙI CAÀN BIEÁT TRONG QUAÛN LYÙ KINH DOANH

Noäi dung cuoán saùch goàm caùc phaàn nhö sau:

Phaàn thöù nhaát. LUAÄT DOANH NGHIEÄP;

Phaàn thöù hai.  LUAÄT HOÃ TRÔÏ DOANH NGHIEÄP  NHOÛ VAØ VÖØA VAØ NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHI TIEÁT;

Phaàn thöù ba. HOÀ SÔ, TRÌNH TÖÏ, THUÛ TUÏC THAØNH LAÄP, TOÅ CHÖÙC LAÏI VAØ GIAÛI THEÅ DOANH NGHIEÄP;

Phaàn thöù tö. NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ GOÙP VOÁN, ÑAÀU TÖ VOÁN VAØ CHUYEÅN NHÖÔÏNG VOÁN;

Phaàn thöù naêm. HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN HOÙA ÑÔN ÑIEÄN TÖÛ KHI BAÙN HAØNG, CUNG CAÁP DÒCH VUÏ;

Phaàn thöù saùu. THANH TRA, KIEÅM TRA CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DOANH NGHEÄP.

Trong quaù trình bieân taäp khoâng traùnh khoûi nhöõng sô soùt nhaát ñònh, chuùng toâi mong muoán nhaän ñöôïc nhöõng goùp yù töø baïn ñoïc ñeå cuoán saùch ñöôïc hoaøn thieän trong nhöõng laàn taùi baûn sau.

Traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc!

Trung taâm giôùi thieäu saùch Thaønh Phaùt

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt