VN 289 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII

  • HỒNG ĐỨC
  • VN 289 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII
  • Còn hàng
  • VN 289 ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII
395.000 VND

Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieät Nam laàn thöù XII laø Ñaïi hoäi “Ñoåi môùi, daân chuû, ñoaøn keát, traùch nhieäm”, khaúng ñònh quyeát taâm cuûa caùc caáp coâng ñoaøn, toaøn theå caùn boä coâng ñoaøn taän duïng thôøi cô, vöôït qua khoù khaên, thaùch thöùc, chuû ñoäng ñoåi môùi toå chöùc vaø hoaït ñoäng, xaây döïng Coâng ñoaøn Vieät Nam lôùn maïnh, taïo böôùc phaùt trieån môùi trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø hoäi nhaäp quoác teá, mang laïi nhieàu lôïi ích thieát thöïc cho ñoaøn vieân, theå hieän roõ neùt nhieäm vuï ñaïi dieän baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng, xaây döïng quan heä lao ñoäng phaùt trieån beàn vöõng, phaùt huy vai troø quan troïng cuûa coâng nhaân, vieân chöùc, lao ñoäng trong xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa, goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu "daân giaøu, nöôùc maïnh, daân chuû, coâng baèng, vaên minh”. Ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2020 toång lieân ñoaøn lao ñoäng ban haønh quyeát ñònh soá 174/QÑ- TLÑ Veà vieäc ban haønh Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam (khoùa XII). Nhaèm giuùp caùn boä coâng ñoaøn caäp nhaät kòp thôøi ñieàu leä vaø nhöõng quy ñònh môùi nhaát lieân quan  trong  toå chöùc coâng ñoaøn … . Trung taâm Giôùi thieäu saùch Thaønh Phaùt phoái hôïp cuøng vôùi Nhaø xuaát baûn Hoàng Ñöùc xuaát baûn cuoán saùch:

ÑIEÀU LEÄ COÂNG ÑOAØN VIEÄT NAM KHOÙA XII

(SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG)

Nhöõng quy ñònh môùi veà quaûn lyù thu, chi taøi chính vaø Cheá ñoä chính saùch môùi ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng

Cuoán saùch bao goàm nhöõng noäi dung nhö sau:

Phaàn thöù nhaát; Ñieàu leä coâng ñoaøn vieät nam

Phaàn thöù hai: Luaät coâng ñoaøn vaø nhöõng vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän

Phaàn thöù ba: Ñaùnh giaù, xeáp loaïi chaát löôïng hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû, nghieäp ñoaøn cô sôû

Phaàn thöù tö: Quaûn lyù taøi chính trong toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù naêm: Quy cheá daân  chuû , cung caáp thoâng tin trong toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù saùu: Quy cheá khen thöôûng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn

Phaàn thöù baûy: Caùc cheá ñoä ñöôïc höôûng khi tham gia baûo hieåm baét buoäc

Phaàn thöù taùm: Höôùng daãn tính möùc tieàn löông ñoùng baûo hieåm baét buoäc môùi nhaát naêm 2020

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt